Archives

now browsing by author

 

การเผาไหม้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความร้อน เป็นพลังงานที่สำคัญอย่างหนึ่ง ที่ใช้ในขบวนการผลิตของอุตสาหกรรมต่างๆ โดยทั่วไปพลังงานความร้อนจะได้จากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงในที่ที่มี ออกซิเจนเพียงพอและอุณหภูมิเหมาะสม การนำความร้อนไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
การ นำความร้อนไปใช้งาน ในอุตสาหกรรมความร้อนที่ได้จาก การเผาไหม้เชื้อเพลิงสามารถนำไปใช้ทั้งทางตรงคือ การให้ความร้อนกับเครื่องจักรโดยตรงหรือทางอ้อมคือ มีตัวกลางในการพาความร้อนไปสู่เครื่องจักร เช่น ไอน้ำ น้ำร้อน น้ำมันร้อน อากาศร้อน เป็นต้น ดังนั้น เป้าหมายของประสิทธิภาพสูงสุดในส่วนของการนำความร้อนไปใช้งาน คือ ความสามารถในการใช้ความร้อนที่เกิดจากการเผาไหม้ได้สูงสุด

เชื้อเพลิง คือ อะไร

   แร่เชื้อเพลิง คือ สารใดๆเมื่อเกิดการเผาไหม้แล้ว จะให้พลังงานความร้อนออกมา ซึ่งนำไปใช้ประโยชน์ได้ธาตุที่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของเชื้อเพลิงคือ คาร์บอน (C ) และไฮโดรเจน( H ) เมื่อเชื้อเพลิงถูกเผาไหม้ ธาตุคาร์บอนและไฮโดรเจนจะทำปฏิกิริยากับก๊าซออกซิเจน แล้วเกิดพลัง-งานความร้อนน้ำและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือในบางครั้งอาจจะเกิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ หรือ เขม่า
เชื้อ เพลิง แบ่งตามสถานะได้เป็น 3 ประเภท คือ

1. เชื้อเพลิงแข็ง เป็นเชื้อเพลิงที่มีสถานะเป็นของแข็งที่อุณหภูมิห้อง เช่น ถ่านหิน ฟืนถ่านไม้ แกลบ ขี้เลื่อย ชานอ้อย ฟาง อ้อย เศษวัสดุต่าง ๆ เป็นต้น

ถ่านหิน – เชื้อ เพลิงประเภทนี้ขนถ่ายยากกว่าเชื้อเพลิงเหลวและก๊าซ
- การจัดเก็บ ต้องใช้ เนื้อที่มากกว่าเมื่อเทียบค่าความร้อนต่อหน่วย
- เชื้อเพลิง แข็งมีคุณภาพ ไม่สม่ำเสมอ เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นเชื้อเพลิงที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ทำให้มีราคาถูกเมื่อเทียบกับ เชื้อเพลิงประเภทอื่น
- การเผาไหม้ เชื้อเพลิง แข็ง ต้องใช้อากาศส่วนเกินมากและมีเถ้าเหลือทิ้ง นอกจากนี้ การควบคุมปริมาณ โดยอัตโนมัติทำได้ช้า
- การใช้งาน ส่วนใหญ่ใช้ใน ครัวเรือน โรงงานอุตสาหกรรมและผลิตไฟฟ้า มีผลกระทบต่อมลภาวะมาก โดยเฉพาะถ่านหิน จึงจำเป็นต้องมีระบบป้องกันที่มีประสิทธิภาพ
2. เชื้อเพลิงเหลวเป็นเชื้อเพลิงที่มีสถานะเป็นของเหลวที่อุณหภูมิ ห้อง ได้แก่ น้ำมันปิโตรเลียมต่างๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเตา น้ำมัน ก๊าด เป็นต้น
- เชื้อเพลิงประเภทนี้ให้ความสะดวกในการใช้งานมากที่สุด ทั้งในด้านการขนถ่ายและจัดเก็บ
- มีคุณภาพสม่ำเสมอ ให้ความร้อนสูงและเผาไหม้ง่าย สามารถ ปรับควบคุมปริมาณโดยอัตโนมัติได้ในเวลา อันรวดเร็ว
- มีราคาค่อนข้างแพง เมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงประเภทอื่นเนื่องจากต้องผ่านกระบวนการกลั่นจาก น้ำมันดิบเชื้อเพลิงเหลวเหมาะสำหรับใช้กับเครื่องยนต์ เพื่อ การควบคุม ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม และใช้ผลิตไฟฟ้า เป็นต้น

3. ก๊าซเชื้อเพลิง

ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซชีวภาพ ก๊าซเชื้อเพลิงเหลว (liquid petroleum gas : LPG) และ ก๊าซเชื้อเพลิงจากการ สังเคราะห์โดยกระบวนการเคมีความร้อน
- ก๊าซเชื้อเพลิงเป็นเชื้อเพลิงที่มีความสะอาด และคุณภาพสม่ำเสมอ ให้ค่า ความร้อนสูง เผาไหม้ง่ายโดยใช้ อากาศส่วนเกินเพียงเล็กน้อย
- สามารถควบคุมปริมาณโดยอัตโนมัติได้ง่าย ไม่มีกาก หรือเถ้าเหลือทิ้ง
- การขนถ่าย และการจัดเก็บต้องใช้ความระมัดระวังมากในทุกขั้นตอนรวมทั้งต้องใช้อุปกรณ์ พิเศษเพราะหากเกิดการ รั่วไหลอาจเกิดระเบิดและมีอันตรายร้ายแรง

การบำรุงรักษา Steam Boiler

Steam Boiler แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ แบบท่อไฟและแบบท่อน้ำ

การบำรุงรักษา ควรหมั่นตรวจผิวสัมผัส 2 ส่วน คือ

ผิวสัมผัสไฟ ควรหมั่นทำความสะอาดท่อไฟด้วยแปรงแยงท่อ โดยหมั่นดู เขม่าตรวจการรั่วของปะเก็นทนไฟในกรณีที่ทำได้

ควรทำทุก 3 เดือน หรืออย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

ผิวสัมผัสน้ำ  ควรหมั่นปล่อยตะกอนก้นเตาออกทิ้งเพื่อลดความเข้มข้นของสารละลายในน้ำ และตรวจสอบคุณภาพของน้ำป้อนหม้อไอน้ำให้อยู่ในคุณภาพที่ได้มาตรฐาน
ควรหมั่นตรวจผิวสัมผัสน้ำ โดยการเช็คตะกรัน โดยดูที่ความหนา, ชนิดของตะกรัน แล้วนำผลการวิเคราะห์เพื่อล้างตะกรันออก เพื่อให้การถ่ายเทความร้อนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพหมั่นดูอุณหภูมิปล่อง ถ้าสูงขึ้นเป็นสิ่งแสดงผลอย่างหนึ่งว่า การถ่ายเทความร้อนไม่ดี