เชื้อเพลิง คือ อะไร

   แร่เชื้อเพลิง คือ สารใดๆเมื่อเกิดการเผาไหม้แล้ว จะให้พลังงานความร้อนออกมา ซึ่งนำไปใช้ประโยชน์ได้ธาตุที่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของเชื้อเพลิงคือ คาร์บอน (C ) และไฮโดรเจน( H ) เมื่อเชื้อเพลิงถูกเผาไหม้ ธาตุคาร์บอนและไฮโดรเจนจะทำปฏิกิริยากับก๊าซออกซิเจน แล้วเกิดพลัง-งานความร้อนน้ำและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือในบางครั้งอาจจะเกิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ หรือ เขม่า
เชื้อ เพลิง แบ่งตามสถานะได้เป็น 3 ประเภท คือ

1. เชื้อเพลิงแข็ง เป็นเชื้อเพลิงที่มีสถานะเป็นของแข็งที่อุณหภูมิห้อง เช่น ถ่านหิน ฟืนถ่านไม้ แกลบ ขี้เลื่อย ชานอ้อย ฟาง อ้อย เศษวัสดุต่าง ๆ เป็นต้น

ถ่านหิน – เชื้อ เพลิงประเภทนี้ขนถ่ายยากกว่าเชื้อเพลิงเหลวและก๊าซ
- การจัดเก็บ ต้องใช้ เนื้อที่มากกว่าเมื่อเทียบค่าความร้อนต่อหน่วย
- เชื้อเพลิง แข็งมีคุณภาพ ไม่สม่ำเสมอ เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นเชื้อเพลิงที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ทำให้มีราคาถูกเมื่อเทียบกับ เชื้อเพลิงประเภทอื่น
- การเผาไหม้ เชื้อเพลิง แข็ง ต้องใช้อากาศส่วนเกินมากและมีเถ้าเหลือทิ้ง นอกจากนี้ การควบคุมปริมาณ โดยอัตโนมัติทำได้ช้า
- การใช้งาน ส่วนใหญ่ใช้ใน ครัวเรือน โรงงานอุตสาหกรรมและผลิตไฟฟ้า มีผลกระทบต่อมลภาวะมาก โดยเฉพาะถ่านหิน จึงจำเป็นต้องมีระบบป้องกันที่มีประสิทธิภาพ
2. เชื้อเพลิงเหลวเป็นเชื้อเพลิงที่มีสถานะเป็นของเหลวที่อุณหภูมิ ห้อง ได้แก่ น้ำมันปิโตรเลียมต่างๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเตา น้ำมัน ก๊าด เป็นต้น
- เชื้อเพลิงประเภทนี้ให้ความสะดวกในการใช้งานมากที่สุด ทั้งในด้านการขนถ่ายและจัดเก็บ
- มีคุณภาพสม่ำเสมอ ให้ความร้อนสูงและเผาไหม้ง่าย สามารถ ปรับควบคุมปริมาณโดยอัตโนมัติได้ในเวลา อันรวดเร็ว
- มีราคาค่อนข้างแพง เมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงประเภทอื่นเนื่องจากต้องผ่านกระบวนการกลั่นจาก น้ำมันดิบเชื้อเพลิงเหลวเหมาะสำหรับใช้กับเครื่องยนต์ เพื่อ การควบคุม ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม และใช้ผลิตไฟฟ้า เป็นต้น

3. ก๊าซเชื้อเพลิง

ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซชีวภาพ ก๊าซเชื้อเพลิงเหลว (liquid petroleum gas : LPG) และ ก๊าซเชื้อเพลิงจากการ สังเคราะห์โดยกระบวนการเคมีความร้อน
- ก๊าซเชื้อเพลิงเป็นเชื้อเพลิงที่มีความสะอาด และคุณภาพสม่ำเสมอ ให้ค่า ความร้อนสูง เผาไหม้ง่ายโดยใช้ อากาศส่วนเกินเพียงเล็กน้อย
- สามารถควบคุมปริมาณโดยอัตโนมัติได้ง่าย ไม่มีกาก หรือเถ้าเหลือทิ้ง
- การขนถ่าย และการจัดเก็บต้องใช้ความระมัดระวังมากในทุกขั้นตอนรวมทั้งต้องใช้อุปกรณ์ พิเศษเพราะหากเกิดการ รั่วไหลอาจเกิดระเบิดและมีอันตรายร้ายแรง

Comments are Closed